مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی درمدارس عادی ازدیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهرتهران درسال تحصیلی 91-90

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی (گروه مدیریت آموزشی)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان

راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی درمدارس عادی ازدیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهرتهران درسال تحصیلی 91-90

استاد راهنما

دکترمریم افضل خانی

استاد مشاور

دکترحمید شفیع زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

عنوان                                                        فهرست مطالب                                       صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………. 2

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2 – اهمیت وضرورت………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-4- سوالهایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-5- تعاریف نظری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق و چارچوب نظری…………………………………………….. 16

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

بخش اول : اهداف آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………. 18

بخش دوم : محتوای آموزشی……………………………………………………………………………………………………………… 26

بخش سوم : الگوی تدریس…………………………………………………………………………………………………………………. 68

بخش چهارم : ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………. 81

بخش پنجم :پیشینه های تحقیق…………………………………………………………………………. 116

بخش ششم :چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………. 131

فصل سوم :روش تحقیق…………………………………………………………………………………….. 136

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 137

3-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 137

3-2- جامعه آماری وحجم نمونه……………………………………………………………………………………………………….. 137

3-3- شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 138

 

3-4-  روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………. 138

3-5- ابزارهای جمع آوری………………………………………………………………………………………………………………….. 138

3-6-  تعیین روایی وپایایی ابزاراندازه گیری…………………………………………………………………………………….. 138

3-7- شیوه تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………….. 138

3-8-  مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 139

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………….. 140                                                                                    

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 141

بخش اول : توصیف آماری ویژگیهای جمعیت شناسی نمونه پژوهشی…………………………………………… 141

بخش دوم : تحلیل استنباطی داده های مرتبط بامتغیرهای تحقیق………………………………………………… 156

فصل پنجم : خلاصه ،نتیجه گیری وپیشنهاد ها……………………………………………………… 172

خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 173

یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… 174

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 176

محدو یت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 180

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 180

منابع……………………………………………………………………………………………………………….. 181

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 181

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 187

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………… 189

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 189

پیوست ها

چکیده انگلیسی

فهرست نمودارها

نمودار(1-1)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

نمودار(2-2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

نمودار(3-2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

نمودار(4-2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

نمودار(5-2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 146

نمودار(4-1)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142

نمودار(4-2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 143

نمودار(4-3)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 144

فهرست اشکال

جدول(2-1)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

جدول(2-2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول(3-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

جدول(4-2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

جدول 4-1)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141

جدول(4-2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142

جدول(4-3)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 143

جدول(4-4)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145

جدول(4-5)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 148

جدول(4-6)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 151

جدول(4-7)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 154

جدول(4-8)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 155

جدول(4-9)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 159

جدول(4-10)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 159

جدول(4-11)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 159

جدول(4-12)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 160

جدول(4-13)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 160

جدول(4-14)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

جدول(4-15)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

جدول(4-16)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 162

جدول4-17)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 163

جدول(4-18)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 164

جدول(4-19)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 164

جدول(4-20)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 165

جدول(4-21)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 166

جدول(4-22)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 166

جدول(4-23)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 167

جدول(4-24)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 168

جدول(4-25)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 168

جدول(4-26)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 169

جدول4-27)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 169

جدول(4-28)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 170

جدول (4-29)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 171

 

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان راهکارهای غنی­سازی برنامه­ریزی درسی در مدارس عادی از دیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهر تهران درسال تحصیلی 91-90 انجام شد. روش انجام پژوهش، به لحا‌ظ گردآوری داده توصیفی _  پیمایشی به لحاظ هدف پژوهش کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان مقطع دبیرستان ‌شهر تهران درسال تحصیلی 91- 90  به وسیله نمونه­گیری  خوشه­ای تصادفی چند مرحله ای انجام شد و تعداد 340  نفر می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع­آوری شده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون T تک مولفه ای) استفاده شد. به  منظور جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل 36 گویه  بسته پاسخ  تهیه گردیده و برای برآورد، روایی پرسشنامه از روایی متخصصان و صاحبنظران، استفاده  شده و بعد از اجرای آزمایشی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه 94% برآورد شد. یافته های پژوهش نشان میدهد مولفه­های مورد مطالعه در این تحقیق (اهداف، محتوا، روش تدریس، ارزشیابی) و در میانگین بدست آمده  بین مولفه­های  مورد مطالعه  رابطه معنادار وجود دارد. از  بین مولفه­های مورد  مطالعه مولفه های ، حوزه عاطفی از اهداف آموزشی و محتوای تلفیقی و روش تدریس حل مسئله، و استفاده ارزشیابی استاندارد، پیش بینی کننده های معنی­داری در غنی­سازی  برنامه­ ریزی  درسی به  شمار می روند.

کلید واژه ها : غنی سازی، برنامه درسی، اهداف آموزشی، روش تدریس، محتوای تلفیقی، ارزشیابی

 

 

 

 

مقدمه:

وقوع انقلاب اطلاعاتی از سویی و پیشرفت روز افزون فناوریها از سوی دیگر، نظام آموزشی سنتی را از بسیاری جهات به شدت تحت تاثیر قرارداده است تحولاتی را به آن متحمل می­کند. عدم کارآیی نظام پیشین حافظه مدار، در شرایطی که حجم علم در5-5/5 سال دو برابر میشود، تغییر رویکرد سنتی به رویکرد حل مسئله، را الزامی کرده است. دنیایی که امروزه دانش آموزان با آن مواجه هستند در حال تغییر است، عصر فن آوری اطلاعات و ایده جهانی شدن، تربیت، شاخصهای کسب موفقیت­های زندگی را، دگرگون کرده است (منطقی،1384)

توانایی سازگاری بحران ها و نیازهای عصر جدید، مستلزم آموزش و یادگیری و مهارتهایی چون تفکر انتقادی، یادگیری اجتماعی، تحلیل و تفسیر اطلاعات و استفاده بهینه از آن در تصمیم­گیری به دانش­آموزان است. همگام با تحولات روزافزون علم و تکنولوژی، نظام آموزشی نیز تغییرات را به طور سریع پذیرفته، شاید بیشتر از سایر سازمانها و نظامها عرضه تغییر و تحول گردیده­اند و خود زمینه ساز و سرعت دهنده­ای از تغییر و تحولات به پشتوانه گسترش و توسعه علم و رونق بخشیدن به اندیشه و تفکربوده اند. تغییر اهداف برنامه های درسی، مواد و محتوای آموزشی و روشها و مسائل آموزشی و به طور کلی تغییر در فرایند یاددهی_ یادگیری و همگانی شدن با نوآوریها امری مسلم انکارناپذیر است، با شکوفاسازی این استعدادهای بالقوه افراد کاوشگر، آفریننده، مشکل­گشا؛ نوآور، مولد و عامل تغییر را تربیت کند که شایستگی­های فردی و اجتماعی لازم را کسب کنند. بدین ترتیب جامعه­ای ایده­ال ایجاد خواهد شد. و از این رو از آموزش و پرورش انتظار می­رود که در قبال این سرمایه­های عظیم انسانی، فضای آموزشی لازم، فناوریهای جدید اطلاعاتی و نوآوری در روشهای آموزشی از این فرصت استثنایی استفاده کند و از این رو وظیفه نظامهای آموزشی نیز در جوامع  امروز سنگین­تر و تعهدات آنها در قبال جامعه و خانواده ها بیشتر گردیده است(شریعتمداری، 1379)

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 201

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com