رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های کارآفرینی درون سازمانی

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های کارآفرینی درون سازمانی

دانشگاه پیام نور

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های کارآفرینی درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی شیراز

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 8

1-2) بیانمساله. 9

1-4) اهدافانجامتحقیق.. 11

1-5) تعریفواژههاواصطلاحاتتحقیق.. 12

فصلدوم:ادبیاتوپیشینهتحقیق.. 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- سرمایه. 16

2-3- انواعسرمایه. 17

2-4- سرمایهاجتماعی.. 18

2-5- تعریفسرمایهاجتماعی.. 21

2-7-  انواعسرمایهاجتماعی.. 26

2-8-  سرمایهاجتماعیبهمثابهیکیازمشخصههایجوامعوملتها 26

2-9- منشأهایسرمایهاجتماعی.. 28

2-10- الگوهایاندازهگیریسرمایهاجتماعی.. 29

2-11- عواملتعیینکنندهپیدایشسرمایهاجتماعیدراینحیطه(سازمان) 31

2-12- رویکردهایمفهومیاصلیبهسرمایهاجتماعی.. 31

2-13-  سنجشسرمایهاجتماعی.. 32

2-14- کارآفرینی.. 34

2-15- تاریخچهکارآفرینی.. 35

2-16- تعاریفکارآفرینی.. 37

2-17- انواعکارآفرینی.. 40

– کارآفرینیمستقل.. 41

– کارآفرینیدرونسازمانی.. 41

– کارآفرینیسازمانی.. 42

2-18-کارآفرینیدرون‍سازمانی.. 43

2-19- مدلهایفرآیندکارآفرینیسازمانی.. 44

2-20-  مدلکارآفرینیسازمانیکورنوالوپرمن.. 45

2-21-  مدلکارآفرینیسازمانیکوراتکوونافزیگر. 46

2-22- فرآیندکارآفرینیاحمدپورومقیمی.. 47

2-24- مدلکارآفرینیبارینگروایرلند. 48

2-25- مدلپیترزوپتلزبرگوعواملموثربرآن. 50

2-25-2- تکنیکهایایدهپردازی: 53

2-25-3- بکارگیری(امکانسنجی) ایدهدرسازمان. 54

2-25-4- نتایجایده 55

2-26- سرمایهاجتماعیوکارآفرینیسازمانی.. 55

2-27- تحقیقاتانجامگرفته : 59

2-27-1- داخلی: 59

2-27-2- خارجی:. 60

فصل سوم:

3-1) مقدمه. 64

3-2) روشتحقیق.. 64

3-2-1)تحقیقکاربردی.. 65

3-2-2) تحقیقتوصیفی.. 65

فرایند پژوهش: 68

3-3) متغیرهای تحقیق.. 68

3-4) روشهای جمع‌آوری اطلاعات.. 69

3-5) رواییوپایاییپرسشنامه. 70

3-5-1) تعیین پایایی (قابلیتاعتماد) پرسشنامه. 70

3-5-2) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 71

3-6) جامعهونمونهآماری.. 72

3-6-1) جامعهآماری.. 72

3-6-2) قلمرومکانیتحقیق.. 73

3-6-3) قلمروزمانیتحقیق.. 73

3-6-4) نمونهآماریوروشمحاسبهحجمنمونه. 73

3-8) روشتجزیهوتحلیلاطلاعات.. 75

فصل چهارم:

4-1- مقدمه. 77

4-2- ویژگیهایجمعیتشناختیپاسخدهندگان. 77

4-3- تحلیلاستنباطیدادهها 79

4-3-1-بررسینرمالبودنمتغیرها 80

4-3-1-1- بررسینرمالبودنمتغیرهایگرایشکارافرینانه. 80

4-3-1-2- بررسینرمالبودنمتغیرسرمایهاجتماعی.. 81

4-3-3- بررسیهمبستگیبینمتغیرهایمستقلووابسته. 81

4-3-3-1- همبستگیبینبعدساختاریوکارآفرینیدرونسازمانی.. 81

4-3-3-2- همبستگیبینبعدشناختیوکارآفرینیدرونسازمانی.. 82

4-3-3-3- همبستگیبینبعدروانیوکارآفرینیدرونسازمانی.. 83

4-3-3-6- همبستگیبینگرایشکارآفرینانهوسرمایهاجتماعی.. 83

فصل پنجم:

5-1- مقدمه. 86

5-2- مروریمختصربرهدف،مسئلهوچگونگیکار. 86

5-3- نتایجآزمونها 87

5-3-1- تائیدیاعدمتائیدفرضیاتبااستفادهازمدلمعادلاتساختاریافتهخطی.. 87

5-3-1 -1  آزمونفرضیهفرعی1:  همبستگیمعنیداریمیانبعدساختاریوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد.. 87

5-3-1 -2  آزمون فرضیهفرعی2:  همبستگیمعنیداریمیانبعدشناختیوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد. 88

5-3-1 -3  آزمونفرضیهفرعی3: همبستگیمعنیداریبینبعدروانیوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد. 88

5-3-2- آزمون فرضیه اصلی: گرایشکارآفرینانهبرسرمایهاجتماعیسازمانیتأثیردارد. 89

5-4- نتیجهگیریوپیشنهاداتکاربردی.. 90

منابعوماخذ. 97

مقدمه

تحولات قرن حاضر با شتاب فراوان تمامی رویکرد های سنتی به مفهوم سازمان به عنوان موضوع علم مدیریت را به کناری نهاده و با به هم ریختن قواعد کلاسیک مدیریت، مفاهیمی نوین را به تاریخ علم مدیریت تزریق می نماید . امروزه، منابع خلق ارزش با چرخشی آشکار ، از سرمایه های برون زا به سرمایه های درونی تغییر جهت داده است. سرمایه اجتماعی همچون ثروتی پنهان ( توسلی و همکاران ، 1382) ، به تولید دانش سازمانی منتهی می شوند و روش های قدیمی ایجاد ارزش همچون سرمایه های مادی و نیروی کار فیزیکی، جایگاه گذشته خود را از دست داده اند. یکیازاندیشمندانمدیریتبهناملینداگراتون(2003)برایترسیماینوضعیتجدیدازاستعارهانقلابدموکراتیکدرمحیطهایکاریاستفادهمیکند .بهعقیدهوی،مفهومدموکراسیسازمانیحولچنداصلاساسیبوجودمیآید :ایجادشرایطیکهدرآنافرادبتوانندتواناییبالقوهوکیفیتهایمتمایزخودرابیانکنند، حمایتازاستفادهاختیاریازقدرت،مداخلهافراددرتعیینشرایطارتباطشانباسازمانونهایتاتوسعهفرصتبرایدسترسیبهمنابعارزشمند.

در این میان ، کارآفرینیی به عنوان مفهومی جدید پا به عرصه مفاهیم علمی نوین می گذارد و با رشد روز افزون کاربرد کارآفرینیی در دنیای واقع ، توجه سیاست گذاران و کلان نگران را به خود جلب می نماید. از دیگر سو برای شناخت و تفسیر نحوه عملکرد ، کارآفرینیی به عنوان یک برنامه تحقیقات علمی جایگاه خود را در تئوری های مدیریت می گشاید و برای توجیه تاثیر آن بر روی توسعه جامع و همه جانبه ، به نظریه پردازی می پردازد .

برای پی بردن به اهمیت پرورش روحیه کارآفرینیی کافی است بدانیم که فقط بین سالهای 1999 تا 2000 در کشور آمریکا قریب به 8/10 میلیون شغل برخاسته از فعالیت های کارآفرینیانه به وجود آمده است که درمقایسه با حذف 3/8 میلیون شغل به واسطه سیاست های کوچک سازی و افزایش بهره وری ، اقدامات کارآفرینیانه به ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی به طور خالص کمک کرده است و اثرات منفی بیکاری را برطرف ساخته است . (سلیمی فر و  مرتضوی ، 1384 )

از دیگر سو همانگونه که مطرح شد، مدتی است که سرمایه  سرمایه اجتماعی به عنوان منابع جدید سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. بنابر مطالعه اشام و دیگران  طی سال های دهه 1990 به این سو ، بیشترین ارجاعات در مجلات معتبر موجود در بانک اطلاعاتی  « EonLit » مربوط به کلید واژه سرمایه اجتماعی بوده است . همین طور  طبق مطالعات فاین بنا بر نظر سردبیر مجله «Quarterly Journal of Economics» از مجلات معتبر در حوزه اقتصاد رایج و غالب ، یک چهارم ارجاعات مجله در دهه 1990 مربوط به اثر 1993 پوتنام مربوط به تعریف سرمایه اجتماعی بوده است( دینی ترکمانی ، 1385).

بدین مناسبت با توجه به اهمیت موضوع ، لزوم پرداختن به مساله کارآفرینیی و بررسی تمامی جوانب و ابعاد آن در تحقیقات متعددی مدنظر قرار گرفته است . در این راستا پرداختن به سرمایه اجتماعی و نیز در تئوری های کارآفرینیی ، مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات گسترده ای از ارتباط بین این متغیرها ، ارائه شده است . مبانی نظری کارآفرینیی در سازمان ، اهمیت سرمایه اجتماعی را در درک این که چگونه سازمان ها شبکه ها را خلق و آنها را مدیریت می کنند ، روشن می سازد . در سطح فردی نیز ، مطالعات صورت گرفته نشان می دهند ، شبکه های شخصی کارآفرینی ، امکان دسترسی به منابعی را که خود فرد به تنهایی قادر به دست یابی به آنها نیست ، فراهم می کند. اگر فردی توانایی و تمایل به خطرپذیری برای اقدام به کاسبی یا کارهای کارآفرینیانه را داشته باشد ، برای راه اندازی کسب و کار و کارهای کارآفرینیانه شانس مضاعف خواهد داشت . اگر چنین افرادی در کسب و کاری وجود داشته باشند ، به احتمال زیاد موفق خواهند بود( الوانی و عبدالله پور ، 1387).

1-2) بیان مساله

این امر مسلمی است که پژوهش های کاربردی، مساله مدار هستند. بدین معنی که تمام فرآیند پژوهش، از اولین گام های مشاهده تا آخرین مراحل استنتاج، می باید حول یک یا چند مساله یا مشکل دور بزند. بنابر این، روشن کردن مشکل یا مساله در یک تحقیق علمی و کاربردی، یکی از ضروری ترین و اولین گام های پژوهش است. اگر مساله خوب روشن یا تبیین نشود، تمام مراحل بعدی فرایند تحقیق از قبیل: جمع آوری اطلاعات و استنتاجات یا نتیجه گیری، دچار مشکلات و نواقصی خواهد شد که ناشی از خود آن مراحل نیست، بلکه ناشی از روشن نبودن و بیان نادرست مساله است. بنابر این شاید اغراق نباشد که بعضی از محققان معتقدند که خوب و درست روشن کردن مساله، معادل نیمی از فعالیت های پژوهشی است.

نگاه به کارآفرینی در چارچوب ساختارهای احاطه شده اجتماعی راه را برای یک چشم انداز وسیعی در مورد کارآفرینی هموار می سازد،‌ به طوری که توجه را به سمت نکات مبهم و کم تر پرداخته شده یعنی جنبه اجتماعی پدیده اقتصادی-اجتماعی  همچون کارآفرینی سازمانی جلب می کند. اخیراً سرمایه اجتماعی باعث ایجاد تئوری هایی شده است که پایه ای برای سایر مطالعات مدیریت می باشد. این سرمایه از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفاء می کند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و بتازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مورد  استفاده قرار گرفته  که به پیوند ها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منابع با ارزش اشاره دارد و با خلق هنجاها و اعتماد متقابل موجب اهداف اعضاء می شود. در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست داده و پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می گردد (قلی پور و  دیگران،‌ 1378).

در حالی که فعالیت های کارآفرینی نتیجه ساز و کارها و  تعاملات اجتماعی می باشند در موضوع کارآفرینی بیش تر تحقیقات صرفاً‌ به وی‍‍ژگی های شخصیتی و ساختاری و موقعیت محیط پرداخته و سرمایه اجتماعی به عنوان مهم ترین عامل مورد توجه قرار نگرفته است (الوهی،‌2004).

1-3) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

محیطیکهامروزهکسبوکارهادرآنفعالیتمی کنندمحیط جدیدیاستکهبهوسیلهنوآوریهایمستمر،توسعهفناوریهایارتباطی ودیجیتالی،ارتباطهایشبکهایشکلسازمانها،گسترشعوامل تکنولوژیکورواجعواملنامشهودوسازمانیتوصیفمی شود.سرمایه اجتماعی مجموعه ای از شاخص های اجتماعی برای افراد است که متشکل از شاخصهایی چون اعتماد  مشارکت و هنجار است. افرادی که دارای سرمایه اجتماعی بالاتری در جامعه هستند می توانند در تعاملات اجتماعی از انباشت ذخیره سرمایه اجتماعی برای تسهیل در روابط اجتماعی و کاهش در هزینه های مبادله کمک بگیرند. بسیاری از متغیر های شخصیتی مثبت در افراد وجود داشته باشند، ولی آنان زمانی می توانند از این متغیرها به صورت بهینه و با کمترین هزینه فرصت بهره بگیرند که دارای تعاملات اجتماعی بالا همراه با هزینه فرصت پایین باشند و این حالت تنها زمانی رخ می دهد که افراد دارای سرمایه اجتماعی بالایی باشند تا بتوانند از ویژگی های شخصیتی نهفته در خود را بروز داده و باعث ایجاد کنش مثبت در جامعه شوند. کارآفرینی نیز یک شاخصه درونی برای افراد است ولی تمام افرادی که دارای شخصیت کارآفرین هستند نمی توانند در مرحله عملی کارآفرینان موفقی شوند. موفقیت در کارآفرینی برای این افراد تنها زمانی رخ می دهد که دارای سرمایه اجتماعی بالای بوده و بتوانند با استفاده از سرمایه اجتماعی خود در تعاملات و کنش های اجتماعی به موفقیت شایانی در امر کارفرینی نائل شوند.

تعداد صفحه :۹۸

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***